Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Wegner, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„Panorama Ubezpieczeń Zbigniew Wegner”.
Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
pisemnie, na adres, 85-008 Bydgoszcz ul. Zygmunta Krasińskiego 9 lok. 9A;
telefonicznie, pod numerem: 52-3226583;
za pośrednictwem adresu mailowego: .

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego a w szczególności:
poszukiwania, przygotowywania i porównywania ofert;
dopasowania indywidualnej oferty;
porównania z danymi zawartymi w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym;
oceny ryzyka ubezpieczeniowego;
przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia;
zawarcia umowy ubezpieczenia;
rozpatrywania zgłoszonych reklamacji;
wykonania umowy;
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych;
celów archiwalnych;
pomocy w zgłaszaniu roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym i rozliczeniowym.
W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie stosowane w celu opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
w celu przygotowania, zawarcia umowy ubezpieczenia;
w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji;
w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Panorama Ubezpieczeń Zbigniew Wegner oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes.
Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Panorama Ubezpieczeń Zbigniew Wegner uważa się przede wszystkim:
zakłady ubezpieczeń;
dostawców usług informatycznych;
podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności;
podmioty świadczące usługi archiwizacyjne;
pośredników ubezpieczeniowych.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.

5. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Panorama Ubezpieczeń Zbigniew Wegner, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych;
prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania;
interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.

6. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

7. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.