Ubezpieczenie firmy

Rodzaje ubezpieczeń firmy

Ubezpieczenie firmy może obejmować jedno lub kilka podstawowych rodzajów ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie mienia od wandalizmu,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia.

Ubezpieczenia firmy od zdarzeń losowych

Zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje ubezpieczenie od:

 • gradu,
 • huraganu,
 • lawiny,
 • pożaru,
 • trzęsienia ziemi,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • wybuchu.
 • dymu i sadzy,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • naporu śniegu,
 • osunięcia się ziemi,
 • spływu wód po zboczach,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku drzew lub innych przedmiotów,
 • zalania,
 • zapadania się ziemi,
 • przepięcia,
 • powodzi.

Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku chroni mienie ubezpieczonego od:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rabunku,
 • uszkodzeń zabezpieczenia lokalu.

Ubezpieczenie od wandalizmu

Ubezpieczenie mienia od wandalizmu zapewnia dodatkowo ochronę od zniszczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to ubezpieczenie od szkód materialnych, oraz ubezpieczenie od utraty danych.

Zakres tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki i oprócz wszystkich wymienionych powyżej dodatkowo obejmuje błędy w obsłudze i niewłaściwe użytkowanie.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli ubezpieczonego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej chroni ubezpieczonego od szkód wyrządzonych poszkodowanemu na osobie lub w mieniu.

Ubezpieczenie to można rozszerzyć o odpowiedzialność za wprowadzenie produktu do obrotu (odpowiedzialność za produkt).

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów tłukących

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia, obejmuje:

 • oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i lokali,
 • szyldy, reklamy, tablice świetlne i rurki neonowe,
 • lady chłodnicze,
 • lustra i witraże niezabytkowe,
 • szklane lub kamienne okładziny ścienne,
 • szklane lub kamienne elementy stanowiące część składową mebli, gablot, kontuarów,
 • szklarnie, cieplarnie, oranżerie i inspekty.

PANORAMA UBEZPIECZEŃ PARTNERZY:

logo mtu ubezpieczenialogo interisk ubezpieczeniaubezpieczenia logo pzutuz logo ubezpieczeniaunica ubezpieczenia logologo allianz ubezpieczeniaLogo ergo hestia ubezpieczenialogo Gothaer ubezpieczeniaubezpieczenia warta logologo ubezpieczenia