Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC - obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Jego  zasady ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.).

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem w okresie trwania umowy ubezpieczenia spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii , Chorwacji i Serbii. Szczegóły znajdziesz w wyciągu z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (dla umów zawieranych od 11.02.2012).

Ubezpieczenie Auto-Casco - dobrowolne ubezpieczenie pojazdu

Ubezpieczenie AC gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu.

Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

  • zderzenia pojazdów,
  • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
  • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.
  • kradzieży pojazdu.

Szczegółowy zakres tego ubezpieczenia zależy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz wyboru zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje pomoc medyczną i techniczną dla kierowcy i pasażerów w razie wypadku drogowego lub awarii samochodu w czasie podróży po kraju jak i zagranicy.

Ubezpieczenie takie można otrzymać bezpłatnie w ramach ubezpieczenia OC lub AC ale zwykle jest to ubezpieczenie o ograniczonym zakresie lub zakupić ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą. Zapewnia świadczenia w razie trwałych następstw nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z ruchem pojazdu.

Świadczenie - stosownie do stopnia trwałego inwalidztwa - wypłacane jest niezależnie od świadczeń przysługujących z tytułu innych umów ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb

Ochrona zniżek

PANORAMA UBEZPIECZEŃ PARTNERZY:

logo mtu ubezpieczenialogo interisk ubezpieczeniaubezpieczenia logo pzutuz logo ubezpieczeniaunica ubezpieczenia logologo allianz ubezpieczeniaLogo ergo hestia ubezpieczenialogo Gothaer ubezpieczeniaubezpieczenia warta logologo ubezpieczenia